Sık Sorulan Sorular

TUS sınavı ile asistanlığı kazandım ne yapmam gerekir?

TUS sınavı ile asistanlığı kazananlar Bakanlığın açıkladığı tarihe kadar istenilen belgeleri Bakanlığa gönderdikten sonra evraklar incelenir ve inceleme sonunda kişilerin atama kararları ÇKYS sistemine görülür. ÇKYS ‘ye ataması düşenler atandıkları hastanelere başvurmaları durumunda göreve başlayış işlemleri yapılır.

 

Uzmanlık eğitimimi tamamladım ama uzmanlık tezimi yetiştiremedim veya uzmanlık tezimde düzeltilmesi gereken yerler var ne yapmam gerekir?

Uzmanlık eğitimini bitirenler uzmanlık tezlerini tez değerlendirme jürisine verirler. Tez değerlendirme jürisi tarafından incelene uzmanlık tezinde değiştirilmesi ya da düzenltilmesi istenilen bölümler için geri iade edilir. 1 (bir) aylık süre içerisinde uzmanlık öğrencisi gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrardan tez değerlendirme jürisine tezini teslim eder.Tez değerlendirme jürisi düzeltmeleri onaylarsa Bakanlığa kişinin sınava alınabilmesi için gönderilir.

Uzmanlık tezi tez değerlendirme jürisi tarafından yetersiz bulunanlar ise Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince 6 (altı) aya kadar uzmanlık eğitim süreleri uzatılır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencisi tezini tamamlayıp teslim etmek zorundadır. İkinci bir uzatma yapılmamaktadır.

 

Mazeretsiz geçiş hakkımı kullanmak istiyorum ne yapmam gerekir?

Uzmanlık Eğitimlerine başlayan uzmanlık öğrencilerine Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince bir sefere mahsus olmak üzere başka bir kuruma atamaları yapılır hükmü yer almaktadır. Gerekli kriterler ilgili yönetmelikçe belirlenmiş olup, ilgili yönetmelikte belirlenen hususlara uymayan başvurular kabul edilmemektedir. Ayrıca uzmanlık öğrencisi Üniversite hastanesine geçiş yapmak istiyorsa gerekli belgeleri hazırladıktan sonra üniversite tarafından evraklarının Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

Uzmanlık eğitim süremi tamamlayıp tezimi teslim ettim ne zaman sınava girerim?

Uzmanlık eğitimlerini tamamlayan ve tezleri bakanlığa gönderilen uzmanlık öğrencileri eğitim sürelerini tamamlamadan uzmanlık sınavına giremezler. Örnek vermek gerekirse 3 yıl süre ile uzmanlık eğitimine başlayan Aile Hekimliği Uzmanlık öğrencisi (01/01/2010 tarihinde asistanlığa başlamışsa 01/01/2013 tarihinde uzmanlık eğitimini bitirir.) 01/01/2013 tarihinden önce uzmanlık sınavına giremez. Uzmanlık sınav tarihleri Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Belirlenmektedir.

 

Uzmanlık sınavına girdim ama başarısız oldum ne yapmalıyım?

Uzmanlık sınavına girip başarısız olan uzmanlık öğrencileri ve ya uzmanlık sınavına giremeyen uzmanlık öğrencileri 6 ay içinde tekrardan uzmanlık sınavına alınırlar. Bu süre içerisinde uzmanlık eğitimiyle ilişikleri kesilmez.Girdikleri ikinci uzmanlık sınavında da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu Kurulun belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer.

 

Uzmanlık eğitim süremde iki kere olumsuz kanaat notu aldım ne olur?

Değerlendirme sonucunda olumsuz kanaat notu almış uzmanlık öğrencisi kurum amiri tarafından yazılı olarak uyarılır. İki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin birimi varsa aynı kurumdaki, yoksa mevzuatı çerçevesinde belirlenen başka bir kurumdaki eğitim birimi ile değiştirilir. Yeni eğitim birimde iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir.

 

4-B’li olarak çalışmaya başlayan personel şua iznini ne zaman kullanmaya başlar?

1 yıl bir fiil aynı hizmette çalıştıktan sonra 1 ay süreli şua izni kullanabilir.

 

Kongre izni bir yılda kaç kez kullanılır?

Bir yılda toplam 15 günü geçmemek kaydıyla yılda 2 (iki) kez kullanılır.

 

Yıllık izinler devredilebilir mi?

Bir önceki yıldan kalanlar devredilebilir, öncekiler geçersiz sayılır.

 

Babalık izni kaç gündür?

Babalık izni 10 gündür.

 

Ölüm izi kaç gündür?

Ölüm izni 7 gündür.

 

Kadın memurun süt izni kaç gündür?

Kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izin süresinin bitiş tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir.

 

Mazeret izni kaç gündür?

Mazeret izni, idarenin uygun bulması halinde 10 gündür.

 

Memur refakat izni kullanabilir mi?

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

 

Doğum yapan memurun eşi ücretsiz izin kullanabilir mi?

Doğum yapan memurun eşi doğum tarihinden itibaren 2 (iki) yıl ücretsiz izin kullanabilir.

 

SSK’da geçen hizmet, fiili hizmet ile nasıl birleştirilmektedir? 

Başvuruda bulunan kişi;

 • Dilekçe

 • Talebin Kurum üst yazısı

 • Hizmet Cetveli

 • SSK'da geçen hizmetinin Unvan durumunu gösterir belge

 • Nüfus Cüzdanı + (evli ise) evlilik cüzdanı fotokopileri

 • Diploma sureti ile bağlı olduğu kuruma başvuracaktır.

 

Bağkur 'da geçen hizmet, fiili hizmet ile nasıl birleştirilmektedir? 

Başvuruda bulunan kişi;

 • Dilekçe

 • Talebin Kurum üst yazısı

 • Bağ-Kur’dan alınan belge(aslı) (Kişinin kendi iş yeri ise) Bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak unvan belgesi

 • Bağkur Sicil Kartı + Nüfus Cüzdanı + (evli ise) evlilik cüzdanı fotokopilerİ

 • Diploma sureti ile bağlı olduğu kuruma başvuracaktır.

 

Emekli Sandığında geçen hizmet, fiili hizmet ile nasıl birleştirilmektedir? 

Başvuruda bulunan kişi;

 • Dilekçe

 • Talebin Kurum üst yazısı

 • Çalıştığı kurumdan alınacak sicil özeti (aslı)

 • Nüfus Cüzdanı + (evli ise) evlilik cüzdanı fotokopileri ile bağlı olduğu kuruma başvuracaktır.

 

Sendika Üye Olma İşlemleri Nasıl Yürütülür?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 14. Maddesine göre,

 • Sendikaya üye olmak serbesttir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.

 • Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

 • Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.

 • Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15 gün içinde işverene gönderir.

 • Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

 • Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.

 

Sendika Üyeliğinin Sona Erdirme İşlemleri Nasıl Yürütülür?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 16. Maddesine göre,

 • Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.

 • Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından 3 nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini 15 gün içinde sendikaya gönderir.

 • Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak 30 gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

 • Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme 2 ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

 • Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların üyelikleri, sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri sona erer, ancak varsa konfederasyon organlarındaki görevleri devam eder. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

 • Üyeliğin devamı ve askıya alınması hallerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

 •